Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
Β3Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι σε προβλήματα Δομικής ΜηχανικήςΑριστοτέλης Χαραλαµπάκης52

Μοντέλα νευρωνικών δικτύων (Perceptron, πολυστρωματικά ΝΔ ανάστροφης διάδοσης, ΝΔ ακτινικών συναρτήσεων βάσης, ΝΔ ανατροφοδότησης, αυτοοργανούμενα νευρωνικά δίκτυα). Νευρωνική μάθηση. Χρήση νευρωνικών δικτύων στην προσέγγιση συναρτήσεων/απεικονίσεων, την αναγνώριση στατικών και δυναμικών συστημάτων και τον αυτόματο έλεγχο. Ασαφή σύνολα και ασαφής λογική. Ασαφής συλλογιστική. Ασαφείς σχεσιακές εξισώσεις. Χρήση της ασαφούς λογικής και συλλογιστικής στη λήψη αποφάσεων και στην αναγνώριση/έλεγχο συστημάτων. Νευροασαφή συστήματα. Ειδικές εφαρμογές νευρωνικών και ασαφών συστημάτων σε δομοστατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Το επίσης μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση αλγορίθμων Καθολικής Βελτιστοποίησης με έμφαση στους ευρετικούς (heuristic) και μεταευρετικούς (metaheuristic) αλγορίθμους. Η παρουσίαση θα είναι εστιασμένη στην δομή και λειτουργία των αλγορίθμων. Πρώιμοι ευρετικοί αλγόριθμοι: Simulated Annealing, Tabu Search. Πληθυσμιακοί μεταευρετικοί αλγόριθμοι: Genetic Algorithms, Evolutionary Algorithms. Αλγόριθμοι νοημοσύνης σμηνών: Particle Swarm Optimization, Differential Evolution, Ant Colony Optimization. Υβριδικά σχήματα: Memetic Algorithms.