Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12) και είναι υποχρεωτικά. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να ανατεθεί με το πέρας του πρώτου εξαμήνου.

ΚωδικόςΜάθημαΚαθηγητήςECTSΏρες/Εβδομάδα
A1Προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς Γεώργιος Χατζαράκης52
A2Προσομοίωση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Μανόλης Βουγιούκας52
A3Πιθανοτική Ανάλυση και Ανάλυση Aξιοπιστίας Kατασκευών Βησσαρίων Παπαδόπουλος52
A4Προχωρημένη Μη Γραμμική Στατική και Δυναμική Ευστάθεια Κατασκευών Δημήτριος Σοφιανόπουλος52
A5Ανάλυση και προσομοίωση δομικών κατασκευών με πεπερασμένα στοιχείαΒαγγέλης Πλεύρης52
A6Υπολογιστική ΘραυστομηχανικήΠαναγιώτης Γ. Αστερής52
B1Ειδικά θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών Παναγιώτης Τσόπελας52
Β2Υπολογιστική Γεωτεχνική ΜηχανικήΑχιλλέας Παπαδημητρίου52
Β3Ασαφής Λογική, Νευρωνικά Δίκτυα και Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι σε προβλήματα Δομικής ΜηχανικήςΑριστοτέλης Χαραλαµπάκης52
Β4Βέλτιστος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Δημήτριος Γιοβάνης52
Β5Προσομοίωση μνημειακών και ιστορικών κατασκευώνΠαναγιώτης Γ. Αστερής52
Β6Προσομοίωση Κατασκευών σε Σεισμό Κωνσταντίνος Σπυράκος52
Γ1Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας30---