Αξιολόγηση

H αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται κεντρικά, από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος με μέριμνα της ΜΟΔΙΠ. Συγκεκριμένα λαμβάνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ηλεκτρονικό μήνυμα που αναγράφει τους κλειδαρίθμους με τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχουν εγγραφεί, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) των αντίστοιχων ερωτηματολογίων.