Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις φοίτησης, εξετάσεων και υποστήριξης της μεταπτυχιακής (Διπλωματικής) εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science) στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή ορολογία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές(Μπολόνια).