Δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τρεις ισόποσες δόσεις για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών-Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανέρχονται στα 1,300.00 € για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.